KÄYTTÖEHDOT

Sopimus- ja toimitusehdot

1. Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "Sopimusehdot") sovelletaan Taikamedia Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") Askartelulehti Askarteluideat.fi (jäljempänä "Palvelu") tilauslomakkeessa määritellyn asiakkaan (jäljempänä "Asiakas") väliseen sitovaan sopimukseen (jäljempänä "Sopimus"). Palvelun käytön edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Sopimusehdot sekä Tietosuojaselosteen, jossa on myös kuvattu henkilötietojen käsittely. Kulloinkin voimassa olevat Sopimusehdot ja Palveluntarjoajan Tietosuojaseloste ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

Palvelu on Palveluntarjoajan tarjoama sähköinen askartelujulkaisu (Askarteluideat). Asiakas saa lehteen linkin sähköpostilla.

Sopimus syntyy, kun Asiakas tilaa lehden askarteluideat.fi -sivuston kautta ja hyväksyy Sopimusehdot. Rekisteröityessään Palveluun ja luodessaan sinne käyttäjätilin (jäljempänä "Tili") Asiakas saa oikeuden käyttää palvelua Sopimusehtojen sekä muiden Palvelun käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti.

2. Sopimuksen kesto ja tilauksen irtisanominen

Maksullinen tilaus

Tilaukset tehdään joko kuukaudeksi, kuudeksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Tilausjakso jatkuu uutena yhtä pitkänä määräaikaisena tilausjaksona, mikäli Asiakas ei irtisano Sopimusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle viimeistään 30 päivää ennen kuluvan tilausjakson päättymistä. Tilausjakson uusiutuessa Asiakkaan katsotaan hyväksyvän kulloinkin ajantasaisimmat Sopimusehdot.

3. Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelun hintaa koskevat muutokset astuvat voimaan aikaisintaan Asiakkaan seuraavan laskutusjakson alussa.

Asiakas ei voi siirtää sopimusta, eikä jakaa tai välittää mitään Askarteluideat.fi lehdessä tai jäsensivuilla olevia sisältöjä kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimuksessa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää.

4. Palvelun toimittaminen

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palvelu on kuitenkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista Asiakkaan kannalta olennaisista katkoksista tai muista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan Palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet muutoinkin siten, että ne haittaavat Palvelun käyttöä mahdollisimman vähän.

5. Oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas sitoutuu antamaan rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja riittävät rekisteröinti- ja maksutiedot. Tiedoissa tapahtuneista muutoksista on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle. Jos Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai muulla tavoin puutteellisiksi, Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta Palvelua.

Asiakas ei saa luovuttaa Tilin hallintaa kolmansille osapuolille. Jos Tili, sen hallinnan mahdollistavat tiedot joutuvat vääriin käsiin, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Sopimusta, lakia ja hyvää tapaa Palvelua käyttäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelun toimittaminen.

Asiakas vastaa itse siitä, että aineisto, jonka Asiakas haluaa säilyttää on siirretty pois Palvelusta ennen Sopimuksen päättymistä ja/tai Tilin lukitsemista.

6. Käyttäjätilillä olevien tietojen säilyttäminen

Palveluntarjoaja lukitsee Tilin, jos Asiakkaalla ei ole voimassa maksullista tilausta, tilausjakso on päättynyt tai tilauksen maksu on viivästynyt tai laiminlyöty, Tili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat joutuneet kolmannen haltuun tai Asiakas on käyttänyt Palvelua Suomen lain, Sopimusehtojen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Jos Tili on lukittu maksun viivästymisen tai laiminlyönnin johdosta, Palveluntarjoajalla on oikeus periä tilin avaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset Asiakkaalta. Sama koskee tilannetta, jossa Tili ja/tai sille kirjautumisen mahdollistavat tiedot ovat päätyneet kolmannen haltuun Asiakkaan huolimattomuudesta johtuen. Palveluntarjoaja arvioi Palvelun uudelleenavaamisen mahdollisuuden tapauskohtaisesti.

7. Palvelussa oleva aineisto ja immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat yksin Palveluntarjoajalle. Asiakas saa Sopimuksen voimassaoloajaksi oikeuden käyttää Palvelua Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen sisällön tai osien kopiointi, jäljentäminen, eteenpäin välittäminen, levittäminen tai käyttäminen muuten kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti on ehdottomasti kielletty.

8. Hinnat ja laskutus

Palvelun laskutusjakso on sama kuin Palvelun tilausjakso. Palvelu laskutetaan Asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä valitsemalla tavalla.

Palvelun hinnat määräytyvät Palveluntarjoajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palvelun hinta määräytyy tilausjakson alkamishetken mukaan.

Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy yli 14 päivää, Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelun tarjoaminen sekä periä viivästyneistä suorituksista lain mukainen viivästyskorko, samoin kuin kohtuullinen muistutusmaksu maksukehotuksesta. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, saatava siirretään perintätoimiston perittäväksi.

9. Vastuunrajoitukset

Asiakas käyttää Palvelua oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka asiakkaalle syntyy lehdessä julkaistujen mallien tekemisestä tai mahdollisista virheistä ohjeissa. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin toimenpiteistä, joita Asiakas suorittaa.

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toisilleen aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, eikä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Asiakas on luovuttanut Palvelun käyttöoikeuden tai -oikeuksia kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajan Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu on rajoitettu Asiakkaan Palvelusta vahinkotapahtumaa edeltävien kuuden kuukauden aikana maksamaan määrään (pois lukien arvonlisävero).

10. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyä koskevat vastuut ja velvollisuudet on määritelty tarkemmin liitteessä Sopimusliite henkilötietojen käsittelystä. Palvelun käyttäjien henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Käyttäjärekisterin tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoajan on Asiakkaan kirjallisesti sitä pyytäessä poistettava käsittelemänsä henkilötiedot. Palveluntarjoaja poistaa henkilötiedot kuuden kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisestä, ellei toisin ole sovittu.

11. Peruutusehdot ja reklamaatiot

Askarteluideat.fi on digitaalinen palvelu, joka pitää sisällään sähköisen lehden (näköislehti) sekä sähköisen palvelun, jossa pääsee katsomaan ohjevideoita. Asiakas saa  tunnukset palveluun tilauksen jälkeen, jolloin asiakas pääsee lukemaan uusinta lehteä ja katsomaan videosisältöjä. Näin ollen asiakkaalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, koska asiakkaalla on pääsy sisältöön heti tilauksen jälkeen (sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella heti tilauksen tekemisen jälkeen). Kuluttaja hyväksyy tämän tekemällä tilauksen. Jos tilausjakso on yhtä kuukautta pidempi eli 6 kk tai 12 kk, voi asiakas peruuttaa tilauksen 14 vuorokauden aikana tilauksen tekemisestä, jolloin häneltä veloitetaan ensimmäisen kuukauden hinta 14,90€ sis. alv. ja loput maksusta palautetaan tilauksessa käytetylle maksutavalle. Jos asiakas peruu tilauksen, palvelun käyttö päättyy peruuttamista seuraavana päivänä.

Yhteydenotot peruutuksista tulee tehdä sähköpostilla: asiakaspalvelu@askarteluideat.fi

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Vaikka jokin tämän Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, laittomaksi tai kannekelvottomaksi, se ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen, vaan ne säilyvät voimassa.

13. Yhteystiedot

Lisätietoja Sopimusehdoista:

Taikemedia Oy / Askarteluideat.fi (Y-tunnus: 3154301-6 )

Hietaniementie 16 B, 02160 Espoo

Puh: +358 44 712 9448
Sähköposti: asiakaspalvelu@askarteluideat.fi

Maksuehdot löydät täältä:https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot